Privacy & Gebruikersvoorwaarden

Privacy & Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Deze website wordt u aangeboden door Bernaards Expeditie. Wij besteden uiterste zorg aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desalniettemin aanvaardt Bernaards Expeditie geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Deze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Uw privacy

Bernaards Expeditie is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Bernaards Expeditie leeft in dit kader de regels na die in de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG) zijn gesteld.

Met uw gegevens optimaliseren wij onze service

Op de site kunnen diverse soorten gegevens worden ingevuld en achtergelaten. De gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Bernaards Expeditie zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Bernaards Expeditie legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en projecten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan Bernaards Expeditie, Bosscheweg 36, 5056 KC Berkel-Enschot of via info@bernaards-expeditie.nl

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast..

Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Bernaards Expeditie draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Bernaards Expeditie van u heeft geregistreerd, kunt u een schriftelijk verzoek sturen voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Bernaards Expeditie. Zie de adresinformatie onder aan onze webpagina’s (de footer). Na aanmelding ontvangt u van ons een overzicht van de op u betrekking hebbende gegevens. In voorkomend geval heeft u tevens het recht om aanpassingen of verwijdering van gegevens te vragen, aan welk verzoek Bernaards Expeditie redelijkerwijs gevolg zal geven.

Informatie en aansprakelijkheid

De gegeven informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Bernaards Expeditie is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bernaards Expeditie.

Bernaards Expeditie is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over Bernaards Expeditie, kunt u die richten aan Bernaards Expeditie, Bosscheweg 36, 5056 KC Berkel-Enschot of via info@bernaards-expeditie.nl. U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een reactie op uw klacht.

Cookies

Bernaards Expeditie maakt op www.bernaards-expeditie.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een desktopcomputer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als u gebruikmaakt van onze website, stuurt het cookie informatie terug aan Bernaards Expeditie. De informatie is niet herleidbaar tot persoonsgegevens.

Bernaards Expeditie gebruikt de volgende cookies:

  • Analytische cookies om het bezoek aan de website te monitoren.
  • Functionele cookies om de website goed te laten functioneren.
  • Social media cookies om het voor bezoekers mogelijk te maken om pagina’s van de website te delen op sociale netwerken als Facebook.

Verwijderen cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat die op uw eigen computer zijn opgeslagen. Als u cookies verwijdert, kunt u mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw internetbrowser staat onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.